BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn và Mê Linh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015). 
Hà Nội: Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, Mê Linh đến 2020
Ảnh minh họa
Theo đó, đối với huyện Sóc Sơn, quy hoạch sử dụng đất đến 2020 gồm 48,72% (14.934,80ha) đất nông nghiệp, 51,28% (15.716,50ha) đất phi nông nghiệp và 1,04% (118,31ha) đất chưa sử dụng. 
Trong 5 năm kỳ đầu, diện tích sử dụng đất nông nghiệp giảm dần, từ 17.948,54ha còn 15.883,17ha, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần từ 11.678,76ha lên 14.346,36ha. 
Đối với huyện Mê Linh, quy hoạch sử dụng đất đến 2020 có 44,91% (6.400,01ha) là đất nông nghiệp, 53,96% (7.689,51ha) đất phi nông nghiệp, 14,59% (2.079,58ha) đất đô thị và 1,13% đất chưa sử dụng. 
UBND huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh chịu trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi, chuyển đổi… theo đúng quy hoạch và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn. 

NGUYÊN MINH