BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015)
Hà Nội: Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến 2020
Ảnh minh họa
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gia Lâm, đất nông nghiệp chiếm 36,19% (4.151,73ha); đất phi nông nghiệp chiếm 63,74% (7.313,42ha); còn lại 0,07% là dành quỹ đất chưa sử dụng. Trong 5 năm kỳ đầu, diện tích đất nông nghiệp được sử dụng giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, tuy nhiên diện tích tăng, giảm không đáng kể.

UBND thành phố giao UBND huyện Gia Lâm tổ chức công bố, công khai quy hoạch, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo lên UBND thành phố. 

NGUYÊN MINH