BizLIVE - Dự án được lập quy hoạch có diện tích khoảng 360 ha, thuộc ranh giới Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Tây Bắc thành phố Bắc Ninh.
Bắc Ninh lập quy hoạch khu đô thị rộng 360 ha
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh (diện tích khoảng 360ha, thuộc ranh giới Đồ án QHPK Khu đô thị phía Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh).
Theo đó, tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Sở Xây dựng và doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

VÂN PHONG