BizLIVE - Quý III, nguồn thu từ lãi vẫn tăng trưởng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của Vietbank đạt 143 tỷ đồng.
Vietbank báo lãi ròng quý III đạt 143 tỷ đồng, tăng 1,65 lần
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank), tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 19% và đạt 61.505 tỷ đồng.
Cho vay khách hàng tăng 10,2% so với đầu năm, đạt 39.142 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13,7%, đạt 45.351 tỷ đồng.
Trong kỳ, chứng khoán đầu tư tăng mạnh 1,3 lần so với đầu năm, lên mức 9.774 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh trong quý III, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank đều có sự tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ 2018.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 27,6%, đạt 319 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ tăng mạnh tới 96%, đạt 9,4 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 6 lần, từ 11,6 tỷ đồng lên 82,2 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 53%, từ 29,8 tỷ đồng lên 45,6 tỷ đồng.
Riêng lãi từ kinh doanh ngoại hối sụt giảm 80% còn 1,6 tỷ đồng. Chi phí hoạt động không tăng và đạt 262 tỷ đồng.
Do đó lợi nhuận trước thuế trước dự phòng trong quý III tăng 3,6 lần, đạt 195 tỷ đồng.
Trong kỳ, Vietbank trích lập 15 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng khiến lợi nhuận trước thuế còn 180 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ 2018. Lãi ròng đạt 143 tỷ đồng, tăng gần 1,65 lần so với cùng kỳ 2018.
Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 429 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ 2018. Lãi ròng đạt 341 tỷ đồng, tăng gần 38%.
Nguồn thu chính đóng góp vào lợi nhuận của Vietbank 9 tháng vẫn từ tín dụng khi lãi thuần tăng 15% so với cùng kỳ 2018. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 1,4 lần lên mức 104 tỷ đồng cũng đóng góp vào lợi nhuận cho ngân hàng. Hoạt động dịch vụ từ ngân hàng cũng đang tăng mạnh khi tăng 01 lần và đạt 22 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,22%, giảm so với tỷ lệ 1,25% đầu năm.

LAN ANH