BizLIVE - SHB dự kiến phát hành 62.025.835 cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tương đương tổng giá trị phát hành hơn 620 tỷ đồng. 
SHB trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,07
Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/8/2015.
Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,07, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 0,07 cổ phiếu mới. 
SHB dự kiến phát hành 62.025.835 cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tương đương tổng giá trị phát hành hơn 620 tỷ đồng. Theo đó, sau khi phát hành, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 9.486 tỷ đồng.
Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ của SHB trong năm 2015 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 23 (tổ chức hồi tháng 4/2015) biểu quyết thông qua và mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận. 
Ngân hàng này cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của công ty cổ phần Vinaconex Viettel (VFF) trong giao dịch sáp nhập để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 10.486 tỷ đồng như mục tiêu đề ra. 
Việc tăng vốn này nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm – dịch vụ, mở rộng quy mô cho vay, phát triển khách hàng. 
Trong đợt trả cổ tức lần này, đối với các cổ đông đã làm thủ tục lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, SHB sẽ chi trả thông qua Trung tâm và các thành viên lưu ký. Đối với các cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký, cổ đông sẽ hưởng quyền và làm thủ tục nhận cổ tức tại SHB. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/8/2015.

LINH LINH