BizLIVE - 3 ngân hàng trên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên theo phương án đã trình đại hội đồng cổ đông 2015.
OCB, VPBank và BacABank được tăng vốn điều lệ

Cụ thể, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015, số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2015.

Vốn tăng thêm từ đợt phát hành sẽ được OCB dùng chủ yếu bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh để đầu tư và cho vay và dành để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

NHNN cũng đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng thêm 1.125 tỷ đồng vốn điều lệ từ mức 8.056 tỷ đồng lên 9.181 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VPbank thông qua.

NHNN cũng đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) tăng thêm 600 tỷ đồng vốn điều lệ từ mức 4.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua.

NHNN yêu cầu VPBank, BacABank thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của NHNN.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, OCB, VPBank, BacABank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Các văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông OCB, VPBank, BacABank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, các văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

HOÀNG ANH