BizLIVE - Trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày 1/8/2016.
Ngân hàng hoàn trả chênh lệch nếu vay gói 30.000 tỷ trước 31/3 bị tính lãi suất cao
Ảnh minh họa.
Ngày 29/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 về quy định cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ. Thông tư có hiệu lực từ 1/8/2016.
Theo thông tư, những khách hàng trong diện được xem xét lãi suất và ưu đãi là khách hàng có các khoản giải ngân của ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện như:

Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Bên cạnh đó, thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.
Thông tư cũng nêu rõ, trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 (hai) kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

KIỀU CHÂU