BizLIVE - NamABank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2015 tăng 49% lên 360 tỷ đồng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trên sàn chứng khoán.
NamABank trình kế hoạch niêm yết ngay sau tăng vốn
Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố tờ trình cổ đông kế hoạch năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4 tới.
Theo đó, mục tiêu tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2014. Chỉ tiêu huy động tiền gửi đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay dự kiến tăng 26% lên 21.000 tỷ đồng.
Năm 2015, NamABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Ngoài ra, NamABank tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Trong năm 2014, ngân hàng đã được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết sẽ hoàn tất tăng vốn sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Về kế hoạch niêm yết, tờ trình Nam A Bank ghi rõ việc niêm yết cổ phiếu Nam A Bank là bắt buộc sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.
Tại Đại hội năm nay, NamABank cũng sẽ trình đại hội thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Ngô Phúc Vũ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và ông Trần Ngọc Dũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 (HĐQT đã có quyết định chấp thuận ngày 16/03/2015). Được biết, ông Trần Ngô Phúc Vũ được đề cử vào HĐQT và sẽ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB).
NamABank dự kiến bầu bổ sung 2 người vào HĐQT và 2 người vào Ban kiểm soát. Do không có cổ đông nào nộp hồ sơ ứng cử, đề cử nên HĐQT NamABank đã họp và thống nhất đề cử 1 ứng viên vào HĐQT và 1 ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 để ĐHĐCĐ bầu và giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 6 người và thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
Ứng viên vào HĐQT là bà Lương Thị Cẩm Tú – Phó Tổng giám đốc NamABank từ tháng 07/2014 đến nay. Ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thùy Vân – Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ NamABank.
Về tình hình kinh doanh năm 2014, tổng tài sản của NamABank đạt 37,293 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm.
Huy động vốn của NamABank đạt 33,481 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90% tổng tài sản, vượt 13% kế hoạch năm.
Dư nợ cho vay của Ngân hàng tính đến cuối năm 2014 là 16,629 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 8,671 tỷ (52%) và cho vay trung dài hạn 7,958 tỷ (48% dư nợ cho vay).
Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng cũng tăng 32% lên 242 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 4%, tương đương 120 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2014, nợ xấu của Nam A Bank là 233 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng dư nợ. Doanh số thu nợ xấu lũy kế năm 2014 là 98,3 tỷ đồng. Doanh số thu lãi lũy kế năm 2014 là 16,9 tỷ đồng. Về bán nợ cho VAMC, năm qua Nam A Bank đã bán cho VAMC 185 tỷ đồng.

HỒNG HẢI