BizLIVE - Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.247 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch là 1.838 tỷ đồng.
Năm 2025, Sacombank khôi phục lợi nhuận thời kỳ trước sáp nhập
Ảnh minh họa.
Năm 2019, lợi nhuận ở mức 2.650 tỷ đồng
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngành ngân hàng sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán lẻ, giải quyết nợ xấu, áp lực từ việc trích lập dự phòng…
Do đó, năm 2019, Sacombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 12% so với năm 2018 và ở mức 455.500 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn huy động đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận, lãnh đạo Sacombank cũng trình cổ đông trích thưởng 20% phần vượt như năm 2018.
Năm 2025, khôi phục lợi nhuận thời kỳ trước sáp nhập
Theo Sacombank, sau gần 2 năm triển khai phương án tái cơ cấu sau sáp nhập, đến nay, ngân hàng đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của Đề án.
Kế hoạch kinh doanh đến năm 2025, huy động và cho vay mỗi năm tăng bình quân lần lượt là 10,6% và 13,7%.
Khôi phục lại lợi nhuận của thời kỳ trước sáp nhập, năm 2017 lợi nhuận ngân hàng mẹ đạt 1.484 tỷ đồng, năm 2018 đạt 2.067 tỷ đồng, đạt 357% kế hoạch tiến độ 2 năm tại Đề án. Giảm tỷ trọng tài sản có không sinh lời từ 29,3% năm 2016 xuống còn 18,3% năm 2018.
Quyết liệt thu hồi nợ xấu, lãi dự thu, tài sản cấn trừ, trích lập /phân bổ tồn đọng sau sáp nhập. Cụ thể:
Thu hồi nợ xấu (bao gồm nợ cơ cấu, nợ bán cho VAMC và các khoản phải thu) năm 2018 là 9.513 tỷ đồng (thuộc Đề án là 7.511 tỷ đồng). Luỹ kế từ khi triển khai Đề án là 26.068 tỷ đồng (thuộc Đề án là 19.978 tỷ đồng).
Thu hồi lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ: năm 2018 thu được 2.191 tỷ đồng. Luỹ kế khi triển khai Đề án là 5.268 tỷ đồng.
Trích lập, phân bổ các tồn đọng tại Đề án: năm 2018 đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng. Luỹ kế từ khi triển khai Đề án là 1.970 tỷ đồng
 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018 của Sacombank.
Chia thưởng 20% phần vượt lợi nhuận cho CBNV
Năm 2018, ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.838 tỷ đồng, kết quả Sacombank đã thực hiện được là 2.247 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch.
Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Sacombank đã tiến hành trích 20% phần vượt kế hoạch, tương ứng 81,8 tỷ đồng để thưởng cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong hệ thống.
Về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát của Sacombank cũng nhận được ở mức 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Như vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2.247 tỷ đồng, các thành viên trong 2 ban này sẽ nhận được 2%, tương ứng khoảng 45 tỷ đồng.
Năm 2018, Sacombank cũng đã xử lý nợ được 11.704 tỷ đồng (bao gồm thu hồi nợ xấu, lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ). Luỹ kế từ khi triển khai Đề án, Sacombank đã thu được 31.336 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu hoạt động năm 2018 đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 11,8%, tăng 0,58% so với nă 2017.
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,46%, cao hơn năm 2017 là 0,34%; Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,48%, cao hơn năm 2017 là 5,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 780 đồng/cổ phiếu, cao hơn năm 2017 là 555 đồng/cổ phiếu.

LAN ANH