BizLIVE -

Ngày 11/3 tới, MB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoán đổi đối với toàn bộ cổ phiếu SDFC đang lưu hành.

MB phát hành 27,181 triệu cổ phiếu hoán đổi cho cổ đông SDFC
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu đối với cổ đông SDFC là 2,2:1

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa đồng ý cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đăng ký phát hành thêm 31.181.818 cổ phiếu. Trong đó, phát hành cổ phiếu bổ sung cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng là 4.000.000 cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) là 27.181.818 cổ phiếu.

MB phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu SDFC đang lưu hành. Đối với cổ đông hiện hữu của MB, tỷ lệ được nhận cổ phiếu bổ sung là 1:0,0025. Như vậy, cổ đông hiện hữu của MB có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chuyển đổi, có sở hữu 1 cổ phiếu MBB sẽ được nhận bổ sung 0,0025 cổ phiếu MBB tại thời điểm phát hành cổ phiếu.

Đối với các cổ đông của SDFC, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là 2,2:1. Những cổ đông hiện hữu của SDFC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chuyển đổi, có sở hữu 2,2 cổ phiếu SDFC sẽ được chuyển đổi ngang bằng 1 cổ phiếu MBB tại thời điểm phát hành.

Số cổ phiếu MBB mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ do HĐQT B quyết định phương án xử lý bao gồm như không giới hạn việc chuyển cho công đoàn MB quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngày chốt danh sách cổ đông SDFC và MB để thực hiện quyền dự kiến là ngày 11/3.

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây.

TRẦN GIANG