BizLIVE - Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, những khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường khi có khả năng thu hồi số tiền mua nợ và giá bán nợ xấu là giá chào mua cao nhất.
Giá bán nợ xấu là giá chào mua cao nhất
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN), quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Nợ mua theo giá thị trường khi có khả năng thu hồi
Theo Thông tư 09, khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá thị trường khi: Có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ; Tài sản bảo đảm có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ...
VAMC thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường phải định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc lập xác định giá trị khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của nợ xấu; Đánh giá hiệu quả kinh tế, rủi ro và khả năng thu hồi vốn mua của nợ xấu; Dự kiến các biện pháp khả thi xử lý nợ, tài sản bảo đảm...
Tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc liên quan đến khoản nợ xấu cho VAMC. Nếu nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt chuyển thành khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường, VAMC sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc... tại khách hàng vay cho tổ chức tín dụng.
Giá bán nợ xấu là giá chào mua cao nhất
Về việc bán nợ xấu đã mua, VAMC phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Bảo đảm sự khách quan, công khai, minh bạch; Thu hồi tối đa khoản nợ, kể cả lãi, phí phải trả (nếu có); Nghiêm cấm lợi dụng việc mua bán nợ xấu để hưởng lợi bất hợp pháp.
VAMC tự thực hiện hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc lập xác định giá chào bán trong trường hợp chào giá cạnh tranh, giá dự kiến bán nợ trong trường hợp thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ.
VAMC có thể tham khảo giá mua, bán các khoản nợ xấu có tính chất tương đồng trên thị trường (nếu có) để xác định giá chào bán, giá dự kiến bán nợ.
Trường hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, VAMC thực hiện theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
Giá bán nợ là mức giá cao nhất trên cơ sở so sánh, tham khảo các mức giá chào mua của khoản nợ xấu đó để giảm tổn thất trong xử lý nợ xấu.
VAMC lựa chọn, quyết định và chịu trách nhiệm việc bán các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ hoặc phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh.
VAMC bán khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ khi giá bán khoản nợ không thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu tại VAMC hoặc sau khi đã bán nợ theo phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh không thành.
Việc bán khoản nợ xấu theo phương thức đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản của VAMC.
Việc bán khoản nợ xấu theo phương thức chào giá cạnh tranh theo quy định của pháp luật...
Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

LAN ANH