BizLIVE - Cổ đông của DongABank đã không đồng ý việc tăng vốn điều lệ khi không đủ tỷ lệ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
DongABank: Tiếp tục tìm hướng xử lý với nguồn vốn cần bổ sung
Ảnh minh họa.
Sáng nay 12/10, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 tại TP.HCM với mục đích chính là tăng vốn điều lệ.
Tuy nhiên, các cổ đông của DongABank đã không thông qua phương án tăng vốn điều lệ khi chỉ có 63,11% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ không tán thành là 13,73% và không ý kiến là 20,04%.
Như vậy, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, phương án tăng vốn đã không được cổ đông thông qua khi không đủ tỷ lệ 65%, Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường này, theo kết quả kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của DongABank âm 28.829 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, các quỹ dự trữ là 651 tỷ đồng; lỗ luỹ kế trên 35.480 tỷ đồng; giá trị vốn điều lệ và các quỹ dự trữ âm 29.829 tỷ đồng.
Mức vốn mà ngân hàng và các công ty con cần bổ sung là 33.480 tỷ đồng để đảm bảo mức vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đồng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có Quyết định về giá trị thực và vốn điều lệ cần bổ sung để đảm bảo giá trị thực vốn điều lệ bằng vốn pháp định của DongABank. Trong đó, giá trị thực vốn điều lệ DongABank tại 31/12/2018 âm 30.480 tỷ đồng; giá trị các quỹ dự trữ là 651 tỷ đồng.
DongABank có trách nhiệm bổ sung vốn điều lệ 33.480 tỷ đồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ.
Trường hợp DongABank không thể tăng vốn trong thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, oặc cổ đông không của DongABank không thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
 Ông Võ Minh Tuấn (áo vest đen), Chủ tịch HĐQT DAB, đang giải đáp các thắc mắc của cổ đông lúc giải lao tại ĐHĐCĐ bất thường 2019 - Ảnh: BizLIVE.

Điều 59, Luật Các tổ chức tín dụng 

Khoản 2 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng;

h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;

p) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của tổ chức tín dụng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;

r) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng.

Khoản 3

Điểm c, Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm b, h, p và r khoản 2 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định.

LAN ANH