BizLIVE -

Tại Đại hội, Nam A Bank đã bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2016, đồng thời ứng cử vào thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thùy Vân – Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Nam A Bank ứng cử vào thành viên của Ban Kiểm soát. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên.

ĐHĐCĐ NamABank: Mục tiêu 360 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2015
Bà Lương Thị Cẩm Tú, TGĐ Nam A Bank báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.
Sáng nay (17/4), Nam A Bank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23.
Tại Đại hội, ban Lãnh đạo Nam A Bank đưa ra kế hoạch năm 2015 với mục tiêu tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2014. Chỉ tiêu huy động tiền gửi đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay dự kiến tăng 26% lên 21.000 tỷ đồng. Năm 2015, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Các cổ đông đã thông qua tất cả các báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015.
Ngoài ra, trong Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Cụ thể, Nam A Bank quyết định ông Trần Ngô Phúc Vũ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và ông Trần Ngọc Dũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 (HĐQT đã có quyết định chấp thuận ngày 16/03/2015). 

Tại Đại hội, Nam A Bank đã bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2016, đồng thời ứng cử vào thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thùy Vân – Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Nam A Bank ứng cử vào thành viên của Ban Kiểm soát. Như vậy số lượng thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên là 6 người và thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
Cũng qua ĐHCĐ lần thứ 23, Nam A Bank xác lập các giải pháp trọng tâm của năm 2015 như: phát triển ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi; gia tăng hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, phòng giao dịch; quản trị chi phí hiệu quả; hoàn thành các dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; củng cố và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc; tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro; đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh.
Về kết quả kinh doanh năm 2014, tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 37.293 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm, huy động vốn của Nam A Bank đạt 33.481 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90% tổng tài sản, vượt 13% kế hoạch năm, dư nợ cho vay của Ngân hàng tính đến cuối năm 2014 là 16.629 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 8.671 tỷ (chiếm 52% dư nợ cho vay) và cho vay trung dài hạn 7.958 tỷ (chiếm 48% dư nợ cho vay).
Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng cũng tăng 32% lên 242 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 4%, tương đương 120 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đã giảm mạnh xuống dưới 3%. Công tác tín dụng trong năm 2014 tiếp tục được Nam A Bank chú trọng phát triển theo chiều sâu, công tác thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiếm soát tốt các khoản vay. 

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững và nâng cao chất lượng tài sản, Nam A Bank thời gian qua đã tăng cường trích dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở quy định và định hướng của NHNN. Kết quả cuối cùng là lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 242 tỷ đồng.

QUỲNH NHƯ