BizLIVE -

ĐHĐCĐ lần này, các cổ đông Eximbank sẽ vừa nghe báo cáo tình hình hoạt động của Eximbank trong năm 2015 – 2017 và thực hiện bỏ phiếu 2 tờ trình trong số 11 tờ trình.

 
ĐHĐCĐ Eximbank: Cổ đông không thông qua phương án khắc phục Eximland
Toàn cảnh đại hội

Bỏ phiếu luôn cho việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Sáng 21/4/2017, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại TP.HCM.

Tại ĐHĐCĐ lần này, ban  lãnh đạo Eximbank báo cáo cổ đông 20 Dự thảo, trong đó có 11 Tờ trình liên quan đến các hoạt động của Eximbank suốt từ năm 2015 – 2017.

Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank, báo cáo cổ đông về vấn đề Dự thảo báo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Thành viên HĐQT của Eximbank hiện nay (nhiệm kỳ 2015 – 2020)  gồm 09 người:

1.      Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT

2.      Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3.      Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT

4.      Ông Đặng Anh Mai - Thành viên HĐQT

5.      Ông Cao Xuân Ninh - Thành viên HĐQT

6.      Ông Naoki Nishizawa - Thành viên HĐQT

7.      Ông Nguyễn Quang Thông - Thành viên HĐQT

8.      Ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

9.      Ông Yasuhiro Saitoh - Thành viên HĐQT

Ông Đặng Anh Mai, thành viên HĐQT Eximbank, đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Naoki Nishizawa

Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank, trình bày về Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank

Đại diện Eximbank hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu đối với Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Naoki Nishizawa và Tờ trình về sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank ngay trong chương trình.

Không chia cổ tức năm 2015 và 2016

Tiếp theo, ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Eximbank, báo cáo cổ đông về Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015; Dự thảo báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, năm 2015, Eximbank không hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh, cụ thể:

-         Tổng tài sản: 124.850 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch giao

-         Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 98.431 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch

-         Tổng dư nợ cấp tín dụng: 96.188 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch

-         Lợi nhuận trước thuế: 61 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014 là âm 817,47 tỷ đồng do Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố 948 tỷ đồng đối với các khoản thu nhập từ bán tài sản phát sinh trong những năm từ 2010 – 2013 theo Kết luận Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2016, các chỉ tiêu kinh doanh đạt được như sau:

-         Tổng tài sản của Eximbank đạt 128.802 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015

-         Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015

-         Tổng dư nợ cấp tín dụng: 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015.

-          Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng

-         Nợ xấu: 2,95%

Năm 2017, ban lãnh đạo Eximbank trình các cổ đông chỉ tiêu kinh doanh dự kiến:

-         Tổng tài sản của Eximbank đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016

-         Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016

-         Tổng dư nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016

-          Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

-         Nợ xấu: dưới 3%

Tại ĐHĐCĐ 2017, ban lãnh đạo Eximbank trình cổ đông về mức thù lao của HĐQT năm 2016 gồm 09 thành viên là 10 tỷ đồng.

Thù lao HĐQT năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.

Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017 gồm: tiếp khách, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm... là 5,5 tỷ đồng.

Tờ trình về chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 là 437,6 triệu đồng/600 triệu đồng đã được phê duyệt.

Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao Ban kiểm soát năm 2016, trong đó chi phí năm 2106 đã sử dụng là 555 triệu đồng/600 triệu đồng được duyệt. Về thu lao Ban kiểm soát năm 2016 là 4,5 tỷ đồng.

Năm 2017, kinh phí hoạt động cho Ban kiểm soát là 833 triệu đồng và thù lao là 5 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016, theo đó sau khi trích các quỹ và trích lập dự phòng, lợi nhuận còn lại năm 2015 là 21,9 tỷ đồng, năm 2016 là 242 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/ 2015, Eximbank còn lỗ lũy kế là 817 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016 Eximbank vẫn còn khoản lỗ lũy kế là 463 tỷ đồng. Do đó, Eximbank sẽ không chia cổ tức năm tài chính 2015 và 2016.

Kết quả kiểm phiếu bầu 02 tờ trình:
-         Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Naoki Nishizawa (nhiệm kỳ 2015 – 2020),  tỷ lệ tán thành là 99,91%.
-         Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank, tỷ lệ tán thành là 55,9%.
Ai cho Eximbank thuê cố vấn?
Theo Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay Eximbank đã xử lý được 70% các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra và tiếp tục làm việc với khách hàng để xử lý tiếp.
Đối với nhóm khách hàng Lâm Duy Mệnh, thực chất đây là việc cấn trừ nợ khi khách hàng không trả được nợ vay, tuy nhiên phương pháp cấn trừ của Eximbank chưa phù hợp. Hiện Eximbank đang bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, việc Eximbank thuê cố vấn cho Hội đồng quản trị là chưa phù hợp. Hiện Eximbank đã chấm dứt việc thuê cố vấn này.
Hội đồng quản trị Eximbank cũng đang tìm đối tác xử lý dứt điểm sở hữu chéo 8,76% vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ngoài ra, Cục II cũng có ý kiến về các khoản hạch toán thu chi tài chính như quảng cáo, tài trợ bóng đá, chi phí dự án trụ sở Eximbank, khoản treo tiền lương… chưa phù hợp, hiện Eximbank đã chỉnh sửa.
Cho vay vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước
Eximbank đã cho vay khách hàng trong năm 2016 vượt các quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 36.
Cụ thể, Eximbank đã cho 7 khách hàng vay 746 tỷ đồng thế chấp gần 74,9 triệu cổ phiếu STB chiếm 6% vốn điều lệ. Đây là khoản vay nằm trong dư nợ cho vay chứng khoán chiếm đến 6,92% vốn điều lệ của Eximbank.
Theo kết luận thanh tra thì Cục II không cho phép Eximbank xử lý tài sản thế chấp là cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay, vì vậy khoản vay hiện tại đã chuyển nợ quá hạn nhóm 3 và trích lập dự phòng rủi ro. Đầu tháng 7/2016, Eximbank đã nộp đơn khởi kiện 7 khách hàng này tại Tòa án để thu hồi nợ.
Hiện Eximbank đang góp vốn vào Sacombank với tỷ lệ 9,16% (quy định tối đa góp vốn vào tổ chức tín dụng khác là 5%). Eximbank cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thoái vốn và đang tiến hành các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định.
Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng  đã cho vay vượt tỷ lệ NHNN cho phép (vượt 73 tỷ đồng). Hiện khoản vay này đã được ngừng giải ngân thêm và đang thực hiện thu nợ định kỳ theo lịch trả nợ. Dự kiến đến giữa 2017 sẽ đưa dư nợ này về đúng giới hạn.
Lại hoãn miễn nhiệm ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT Eximbank
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ban lãnh đạo Eximbank đã dự kiến trình cổ đông tới 11 tờ trình trong 20 dự thảo của chương trình.
Như vậy, so với số tờ trình trước đó Eximbank đã rút các tờ trình sau (theo ý kiến của các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lên):
-         Rút lại tờ trình về việc xử lý thù lao HĐQT, BKS các năm 2013-2015)
-         Rút  tờ trình chuyển nhượng toàn bộ 165 triệu cổ phần (9,16% vốn) tại Sacombank.
-         Tờ trình xin chuyển địa điểm trụ sở chính Eximbank
-         Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Xuân Ninh.
Eximbank cũng sẽ báo cáo trước đại hội về việc triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM thay cho việc trình ĐHĐCĐ thông qua trong thời gian Ngân hàng hoàn thiện phương án cụ thể. Theo đó, Eximbank sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược liên doanh xây dựng trụ sở, Eximbank góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phía đối tác đầu tư vốn để xây dựng.
Ý kiến của một số cổ đông tại đại hội cho rằng ông Cao Xuân Ninh đã không còn tham gia làm việc tại HĐQT của Eximbank quá 6 tháng, theo quy định của pháp luật là sẽ đương nhiên miễn nhiệm, tại sao HĐQT lại rút tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Eximbank khỏi chương trình ĐHĐCĐ lần này?
Đại diện Eximbank, ông Đặng Anh Mai, thành viên HĐQT Eximbank, cho biết chưa có việc ông Cao Xuân Ninh không tham gia HĐQT quá 6 tháng, dù thời gian qua ông Ninh có vắng mặt tại một số cuộc họp HĐQT nhưng có lý do. Eximbank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chưa vi phạm quy định.
HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ninh, tuy nhiên Eximbank đã rút tờ trình này để đảm bảo ổn định của HĐQT theo yêu cầu của cơ quan chức năng chứ không phải HĐQT muốn rút tờ trình này.
Cổ đông Eximbank cũng yêu cầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ phải trả lại cho ngân hàng phần chi gần 52 tỷ đồng.
Đại diện Eximbank cho biết việc  này  HĐQT cũng đã nhìn nhận đó là nguyên nhân khách quan do nợ xấu tăng mạnh. Nhìn lại những nỗ lực của HĐQT cũ trong thời gian này nên muốn trình thông qua mức thù lao 10 tỷ đồng năm 2016, tuy nhiên NHNN đã bác bỏ nội dung và yêu cầu thu hồi toàn bộ. Eximbank sẽ yêu cầu HĐQT và BKS cũ trả lại phần thù lao đã chi vượt.
Cổ đông góp vốn nhưng chả được gì do Eximbank lục đục
Một số cổ đông có ý kiến về việc trong những năm qua không được quyền lợi gì do nội bộ của Eximbank lục đục, làm mất uy tín của ngân hàng. Hội đồng quản trị cần tránh tái diễn tình trạng này.
Bên cạnh đó, việc xây trụ sở mới, phá dỡ trụ sở cũ tại Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM) trụ sở tại đường Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) quá lãng phí và gây tổn thất cho Eximbank, trong đó có việc gây thất thoát tài sản, đến nay đã 05 mà chưa xây xong. Trong khi đó, hiện nay ngân hàng phải đi thuê nơi làm việc rất tốn kém. Ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này?
Đại diện Eximbank cho biết đây là trường hợp phức tạp, thủ tục tư vấn chưa xong nên chưa thực hiện các bước tiếp theo cho việc xây trụ sở mới.
Cổ đông không thông qua phương án khắc phục Eximland
Kết thúc đại hội, cổ đông đã thông qua 15 tờ trình của Eximbank và không thông qua 02 tờ trình.
02 tờ trình không được thông qua:
1.      Tờ trình về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 -  tỷ lệ phiếu bầu 50,89%
2.      Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland - tỷ lệ phiếu bầu 47,3%
15 tờ trình đã được thông qua gồm:
1.      Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2105 -  tỷ lệ tán thành 99,83%
2.      Báo cáo của HĐQT hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 – tỷ lệ tán thành 99,84%
3.      Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 – tỷ lệ tán thành 56,44%
4.      Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng 2017  – tỷ lệ tán thành 56,45%
5.      Tờ trình về báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 – tỷ lệ tán thành 56,44%
6.      Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 – tỷ lệ tán thành 56,44%
7.      Báo cáo chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 – tỷ lệ tán thành 56,45%
8.      Tờ trình về thù lao, chi phí Ban kiểm soát năm 2016 – tỷ lệ tán thành 56,38%
9.      Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 – tỷ lệ tán thành 56,44%
10. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 – tỷ lệ tán thành 56,45%
11. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 – tỷ lệ tán thành 56,41%
12. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 – tỷ lệ tán thành 56,41%
13. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2016 – tỷ lệ tán thành 56,37%
14. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2017 – tỷ lệ tán thành 56,38%
15. Tờ trình về cấp đổi Giấy phép hoạt động của Eximbank – tỷ lệ tán thành 99,85%

LAN ANH