BizLIVE - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sẽ tiếp thu, bỏ quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Bỏ quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt
Ảnh minh họa.
Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD).
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Cơ quan chủ trì thẩm tra đã gửi văn bản xin ý kiến của Hiệp hội ngân hàng và một số tổ chức tín dụng; đồng thời đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tổ chức tín dụng tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ các quy định liên quan đến kiểm soát đặc biệt và phương án cơ cấu lại các TCTD được kiểm soát đặc biệt, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và Luật Phá sản cũng như các quy định pháp luật có liên quan.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, tại Điều 3 của Luật Các TCTD năm 2010 đã có quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát để bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là quy định về quyền con người, quyền công dân (Điều 14) và quyền tự do kinh doanh (Điều 33); phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, các quy định của Luật Phá sản 2014 cũng như các luật có liên quan.
Một số ý kiến cho rằng việc nhận diện cũng như quản lý, xử lý TCTD yếu kém phải phù hợp với nội dung của Nghị quyết Về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.
Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trước khi có Nghị quyết Về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm của TCTD thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Phá sản, Luật Thi hành án dân sự...
Trong dự thảo Luật này, nội dung về xử lý nợ xấu có liên quan đến cơ cấu lại các TCTD yếu kém được bổ sung tại các Điều 148a, 149b, 151b và 152b của dự thảo Luật và đã được rà soát, đối chiếu phù hợp với Nghị quyết Về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.
Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa các nguyên tắc đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt như nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường; nguyên tắc công khai, minh bạch; nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền; nguyên tắc về quy trình hoạt động giám sát, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nguyên tắc về kiểm toán, các nguyên tắc về văn bản của các cơ quan hoặc cơ quan giám sát trong thực hiện giám sát các TCTD được kiểm soát đặc biệt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung các hình thức, biện pháp xử lý TCTD yếu kém phù hợp như sáp nhập, hợp nhất, phá sản, giải thể, bán toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư mới và một số biện pháp phục hồi theo cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, công khai, minh bạch; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, giữ vững sự an toàn ổn định hệ thống. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của TCTD, cổ đông và thành viên góp vốn tại Điều 146c của dự thảo Luật.
Một số ý kiến đề nghị không quy định trong dự thảo Luật việc sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình cơ cấu lại các TCTD, tuân thủ nguyên tắc tương tự như đối với xử lý nợ xấu và các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém thời gian vừa qua; bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bỏ quy định tại Điều 152c của dự thảo Luật về biện pháp hỗ trợ chi trả tiền gửi vượt hạn mức cho người gửi tiền cá nhân khi thực hiện phương án phá sản TCTD. Đồng thời, bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất tại điểm b khoản 1 Điều 146 của dự thảo Luật nhằm kịp thời xử lý nhiều tình huống phát sinh khẩn cấp nhưng chưa thể lường hết để cụ thể hóa trong Luật, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật mới chỉ quy định quyền lợi của người gửi tiền trong trường hợp thực hiện phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt. Đề nghị nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn quyền lợi của người gửi tiền trong trường hợp khi TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện các phương án khác.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong 5 phương án cơ cấu lại TCTD, quyền lợi của người gửi tiền chỉ bị ảnh hưởng khi TCTD được kiểm soát đặc biệt phá sản không có khả năng chi trả hết tiền gửi cho người gửi tiền, còn khi thực hiện các phương án khác, quyền lợi của người gửi tiền luôn được bảo đảm và không bị ảnh hưởng.
Vì vậy, dự thảo Luật mới chỉ quy định quyền lợi của người gửi tiền trong trường hợp TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện phương án phá sản và không cần quy định về nội dung này khi thực hiện phương án cơ cấu lại khác.
Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, cần quy định tại các Luật có liên quan như Bộ luật hình sự, Luật Cán bộ, công chức.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sẽ tiếp thu, bỏ quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

TRẦN THÚY