08:15, 28/06/2019

YBC: Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

YBC: Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Chiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: YBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.720 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.720 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.720 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nhà đầu tư trên thị trường không có nhu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/06/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ