08:27, 26/12/2019

YBC: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019

YBC: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019
.

Tài liệu đính kèm
 000000008934897_27547bn_20191226_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ