09:24, 28/11/2019

YBC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Đầu tư thương mại quốc tế Khánh An) mua 121.300 cổ phiếu

YBC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Đầu tư thương mại quốc tế Khánh An) mua 121.300 cổ phiếu

.


Tài liệu đính kèm
  000000008895897_25883b_20191127_1edited.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ