09:23, 28/11/2019

YBC: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Đầu tư thương mại Quốc Tế An Khánh) mua 200.000 cổ phiếu

YBC: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Đầu tư thương mại Quốc Tế An Khánh) mua 200.000 cổ phiếu

.


Tài liệu đính kèm
  000000008895676_25884bn_20191127_1edited.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ