04:24, 29/01/2016

X78 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần ACC-78

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần ACC-78

Mã chứng khoán: X78

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần ACC-78, thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá  tình hình công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng năm 2016;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015;

+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015;

+ Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ  tức năm 2015 của Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại họi đồng cổ đông.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

28/01/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC-78 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

01/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC-78 trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015 Tỷ lệ thực hiện:...

25/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC-78 tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau Địa điểm thực hiện: Hội trường Công...

Doanh nghiệp cùng ngành