09:37, 07/04/2016

VTSC - Bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng BKS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố thay đổi nhân sự như sau:

- Người được bổ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày hiệu lực: 01/04/2016

- Người được miễn nhiệm: Phạm Nguyễn Hồng Phương

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày hiệu lực: 01/04/2016

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

13/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Minh Quân chức vụ Thành viên...

Doanh nghiệp cùng ngành