06:31, 26/06/2019

VTA: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP đăng ký mua 300.000 CP

VTA: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP
- Mã chứng khoán: VTA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.160.000 CP (tỷ lệ 27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Vững
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thành Tuân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Võ Văn Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.200 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/07/2019.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ