01:30, 17/12/2013

VTA - Thay đổi nhân sự

CTCP Gạch men VITALY (VTA) thông báo Thay đổi nhân sự Công ty.

Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 6/12/2013 như sau:

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ