07:43, 29/07/2016

VTA: Quý II báo lãi hơn 5 tỷ đồng sau thuế

CTCP Vitaly (VTA) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2016 như sau:

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 năm 2016 đạt 98,1 tỷ đồng tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này doanh thu thuần đạt 176,8 tỷ đồng tăng mạnh.

Giá vốn hàng bán trong quý 2 ở mức 85,7 tỷ đồng tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2016 giá vốn ở ngưỡng gần 155 tỷ đồng.

Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đã đem về 12,4 tỷ đồng lãi gộp và 21,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Tuy nhiên trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao lần lượt là 3,3 tỷ và 3,2 tỷ đồng riêng trong quý 2. Cũng vì thế mà lợi nhuận thuần trong kỳ chỉ đạt 5,4 tỷ đồng giảm nhẹ so với quý 2 năm 2015. 6 tháng đầu năm 2016 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8,4 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 đạt 5,2 tỷ tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm lãi sau thuế đạt 8,2 tỷ đồng.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ