02:02, 01/03/2017

VTA: 16/03 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: 21/04/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà máy Công ty tại: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn – KP.Bình Phú-P.Bình Chuẩn-TX.Thuận An - tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Các nội dung khác có liên quan.

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ