08:43, 17/03/2016

VSMC - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM (VSMC) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin thông báo và báo cáo về việc công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 01/2016/VSM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân và bầu bà Phạm Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT. Theo đó, kể từ ngày 16/03/2016 HĐQT của VSM gồm các ông bà sau:

1. Bà Phạm Thị Hinh                             - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Hoàng Đình Kế                         - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Lê Hữu Lộc                               - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Lâm Hoàng Giang                     - Thành viên Hội đồng quàn trị

5. Bà Phạm Thị Hải Yến                       - Thành viên Hội đồng quàn trị.

Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tải file gốc

 

 

TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

03/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố miễn nhiệm bà Trần Hồng Ngọc chức vụ Giám đốc kinh doanh...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016...

Doanh nghiệp cùng ngành