07:02, 10/03/2015

VSM - Thay đổi Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM (VSM) công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bổ nhiêm Thành viên HĐQT thay thế.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/VSM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2015 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, VSM công bố thông tin miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn An Thạnh và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Hữu Lộc kể từ ngày 09/03/2015.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

03/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố miễn nhiệm bà Trần Hồng Ngọc chức vụ Giám đốc kinh doanh...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016...

Doanh nghiệp cùng ngành