08:47, 27/06/2016

VRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam ( VRG) công bố Nghị quyết HĐQT như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua các nội dung nghị sự sau:

Báo cáo Tài chính năm 2015 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:,

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Năm 2015

Năm 2014

’ 1

Tài sản ngắn hạn

100

120.988.548.769

104.687.872.927

2

Tài sản dài hạn

200

263.115.979.861

243.441.348.041

3

Tổng cộng tài sản

270

384.104.528.630

348.129.220.968

4

Nợ phải trả

300

125.226.003.930

87.769.405.132

5

Vốn chủ sở hữu

400

258.878.524.700

260.359.815.836

6

Tổng cộng nguồn vốn

440

384.104.528.630

348.129,220.968

Kết quả hoat động kinh doanh 2015

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Năm 2015

Năm 2014

 

Doanh thu bán hàng và CCDV

01

8.481.654.834

6.918.068.473

2

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

(21+31)

5.357.435.621

7.210.070.360

3

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

(1.481.291.136)

(1.617.949.348)

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

60

(1.481.291.136)

(1.617.949.348)

1.   Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

2.   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.

3.       Báo cáo phân tích giải trình tình hình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

4.       Báo cáo giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh KCN Cộng Hòa.

5.       Phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa.

6.       Thông qua chủ trương xây dựng Quy ché chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc

tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa, theo hướng:                             .

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chể chỉ hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

 Phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án KCN Cộng Hòa.

7.      Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

-       Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Mộng Vân;

-       Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty:

+) Ông Lê Thanh Ngọc;

+ Ông Nguyễn Đức Huỳnh.

8.   Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, theo hướng:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng các nôi dung cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi xây dựng xong các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

9.      Bổ sung Kê hoạch năm 2016: Hạng mục nút giao thông đấu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18.

10.      Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

-      Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ỏng Nguyễn Vẫn Minh'

-      Bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.2

0.5 (13.51%)
Giá tham chiếu3.7
Giá mở cửa3.5
Giá cao nhất3.7
Giá thấp nhất3.5
Giá đóng cửa3.7
Khối lượng5,600
Giao dịch ròng NĐTNN-500
Room nước ngoài còn lại48.88%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,894,868
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)108.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)91.4
P/E45.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,036.3
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/11

3.70

0.40 (12.12%)

5,60020,460
13/11

3.20

0.30 (8.57%)

23,92079,620
12/11

3.50

0.30 (9.38%)

100350
09/11

3.20

0.10 (3.23%)

100320
08/11

3.50

0.10 (2.78%)

4,95015,610
07/11

3.60

0.20 (5.88%)

100360
06/11

3.50

0.20 (5.41%)

2,5008,600
05/11

3.50

0.00 (0.00%)

1,8006,740
02/11

3.50

0.30 (9.38%)

100350
01/11

3.20

0.50 (13.51%)

10,00032,030

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

22/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) công bố nghị quyết...

18/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

13/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) công bố nghị quyết...

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

18/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

18/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

22/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

09/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

23/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký...

22/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT...

12/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

01/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2015

18/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam công bố miễn nhiệm...

18/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2015: Ngày đăng ký...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

24/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét

24/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ

06/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

10/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

04/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26...

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

10/11/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam công bố chính thức giao dịch trên UpCoM...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam