09:05, 20/09/2019

VNG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

VNG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--VNG--TB-nybs-va-giao-dich.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ