01:30, 23/03/2017

VNE: Sau kiểm toán, lợi nhuận năm 2016 giảm trên 4,23 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam giải trình BCTC HN kiểm toán năm 2016 như sau:

1. Giải trình lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hựp nhất kiểm toán năm 2016 thay đối so vói báo cáo quý 4 năm 2016 truỏc kiểm toán;    

Chỉ tiêu

Báo cáo kiểm toán năm 2016 (triệu đồng)

Báo cáo Quý4/2016 truức kiểm toán (triệu đòng)

Chênh lệch (triệu đồng)

% tăng (giảm)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

(5)=(4)/(3)*I00

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

774.181

773.812

369

0,05

2. Giá vốn hàng bán

657.444

657.979

(535)

(0,08)

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

116.737

115.833

904

0,78

4. Doanh thu hoạt động tài chính

12.584

11.939

645

5,40

5. Chi phí hoạt động tài chính

33.368

32.958

410

1,24

6. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh

(1.922)

1.427

(3.349)

(234,69)

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

70.196

68.335

1.861

2,72

8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông Công ty mẹ

10.081

14.318

(4.237)

(29,59)

 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 369 triệu đồng do:

  • Điều chỉnh giảm doanh thu tại các Công ty con sau kiểm toán: 27 triệu đồng. 
  • Điều chỉnh giảm loại trừ doanh thu nội bộ khi hợp nhất giữa Tổng Công ty với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau: 397 triệu đồng.

Giá vốn hàng bán giảm535 triệu đồng do:

  • Điều chỉnh giảm giá vỗntạỉ các Công ty con sau kiểm toán: 926 triệu đồng.
  • Điều chỉnh giảm loại trừ giá vốn nội bộ khi hợp nhất giũa Tổng Công ty với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau: 391 triệu đồng.

—> Đã làm cho lọi nhuận gộp về bán hàng tăng 904 triệu đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 645 triệu đồng do: Điều chỉnh tăng doanh thu hoạt động tài chính tại các Công ty con sau kiểm toán là 16 triệu đồng và điều chỉnh giảm khi hợp nhất báo cáo là 629 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 410 triệu đồng do: Điều chỉnh giảm chi phí tài chính tại Công ty mẹ sau kiểm toán khi hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty liên kết là 880 triệu đồng và điều chỉnh tăng từ hoạt động thoái vốn tại các Công ty con và liên kết khi hợp nhất báo cáo là 1.290 triệu đồng.

Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh giảm 3.349 triệu đồng do điều chỉnh báo cáo các Công ty liên kết sau kiểm toán.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.861 triệu đồng: do điều chỉnh tăng chi phí tại các công ty con sau kiểm toán.

—> Tất cả các nguyên nhân trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2016 giảm so với báo cáo hợp nhất Quý 4/2016 trước kiểm toán là 4.237 triệu đồng, tương đương giảm 29,59%.

II/ Giải trình lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của năm 2016 thay đổi so vói báo cáo cùng kỳ năm 2015:  

Chỉ tiêu

Năm 2016 (triệu đồng)

Năm 2015 (triệu đồng)

Chênh lệch (triệu (đồng)

% tăng (giảm)

(1)

(2)

(3)

(4H2).(3)

(5)=(4)/(3)*100

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

774.181

1.043.551

(269.370)

(25,81)

2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

116.737

168.149

(51.412)

(30,58)

3. Doanh thu hoạt động tài chính

12.584

35.615

(23.031)

(64,67)

4. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh

(1.922)

4.276

(6.198)

(144,95)

5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông Công ty mẹ

10.081

103.018

(92.937)

(90,21)

 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất năm 2016 giảm so năm 2015 là 92.937 triệu đồng, tương đương giảm 90,21% do các nguyên nhân sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 giảm 269.370 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015 tương đương giảm 25,81%, nguyên nhân do chủ đầu tư giãn tiến độ, vướng đền bù không giải phóng được mặt bằng thi công một số công trình, hạng mục công trình, đồng thời các hạng mục lắp dựng cột, kéo rải căng dây lại phụ thuộc vào các đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị chậm. Đây là các nguyên nhân chính làm cho VNECO không thể triển khai thi công nhanh được đã làm cho lợi nhuận gộp giảm 51.412 triệu đồng, tương đương giảm 30,58%.

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 giảm so với năm 2015 là 23.031 triệu đồng, tương đương giảm 64,67% do lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn giảm 8.537 triệu đồng; lãi bán các khoản đâu tư tăng 1.036 triệu đồng; cổ tức và lợi nhuận được chia tăng 6.098 triệu đồng; và doanh thu hoạt động mua bán chứng khoán giảm 21.622 triệu đồng.

Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh năm 2016 giảm so với năm 2015 là 6.198 triệu đồng, tương đương giảm 144,95%.

Các yếu tố trên đã làm cho lọi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 trên Báo cáo tài chính riêng giảm so với cùng kỳ năm 2015 là 92.937 triệu đồng.

Ngoài ra, VNE cũng có giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Như trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính so 6 và so 8, Tổng Công ty hiện đang nắm giữ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng của những bất động sản có giá trị làm tài sản đảm bảo, tuy nhiên chúng tôi không đủ cơ sở đế định giá giá trị khối tài sản đảm bảo này so với khoản nợ gốc đang thu hồi".

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.22

0.02 (0.48%)
Giá tham chiếu4.2
Giá mở cửa4.24
Giá cao nhất4.24
Giá thấp nhất4.2
Giá đóng cửa4.22
Khối lượng91,710
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)81,934,033
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)345.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,028.5
P/E4.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,559.1
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/04

4.22

0.02 (0.47%)

91,710386,290
18/04

4.20

0.00 (0.00%)

108,090454,780
17/04

4.20

0.10 (2.32%)

158,830679,330
16/04

4.30

0.05 (1.14%)

98,220421,930
12/04

4.35

0.02 (0.46%)

117,140505,360
11/04

4.33

0.04 (0.91%)

55,470240,010
10/04

4.37

0.07 (1.62%)

124,430536,230
09/04

4.30

0.04 (0.93%)

289,3401,249,700
08/04

4.26

0.22 (4.91%)

378,0901,629,660
05/04

4.48

0.11 (2.39%)

260,0101,173,830

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2017Ngày đăng ký...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

22/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố đã mua lại thành công 6.900.000...

16/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) đăng ký mua lại tối đa 6.900.000 cổ...

27/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại...

15/09/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Minh Huy chức...

08/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổng mức đầu tư dự...

16/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2017Ngày đăng ký cuối...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa công ty và các công ty con, công ty liên kết- Tổ...

31/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 31/07/2017:- Ông Nguyễn Đậu Thảo chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phan Trịnh Anh...

28/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bà Nguyễn Thị Thúy Vinh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ...

25/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Trương Phước Nghĩa từ nhiệm chức vụ...

21/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Phan Trịnh Anh Tuấn từ nhiệm chức...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của...

13/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/06/2017:- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường chức vụ...

05/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Lê Thanh Hồng chức vụ Thành viên HĐQT từ...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc thành lập công ty con là Công ty TNHH...

24/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2017 Ngày đăng ký...

23/03/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đoàn Đức Hồng, Thành viên HĐQT,...

23/03/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đặng Trọng Ngôn từ nhiệm chức vụ Chủ...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn...

17/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

06/01/2017

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.075...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 60...

29/11/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016 Ngày đăng...

27/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

26/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện...

16/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Mai Anh Hoàng chức vụ...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi chức vụ...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đoàn Đức Hồng thôi giữ chức vụ...

08/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công người...

03/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

03/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về hệ thống nhận diện...

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: VNESố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.665.130...

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại một phần...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Đoàn Thị Lê, em ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT/TGĐ, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu từ...

22/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.636.444 cổ...

01/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối...

05/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 07/10/2015 1/ Trả cố tức năm 2014:...

01/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh quy...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Nguyễn Trọng Bình, phó TGĐ, nghỉ hưu...

04/06/2015

Thay đổi BLĐ

VNE - Thay đổi BKSBổ nhiệm ông Lê Chí Dũng - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tải file gốc

26/05/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Trọng Ngôn chức vụ chủ...

25/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

08/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

24/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 19/03/2014Ngày...

20/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng chuyển nhượng...

18/12/2013

Thay đổi BLĐ

VNE - Thay đổi người CBTT Bổ nhiệm bà Trần Thị Lương - Phụ trách CBTT thay bà Trần Thị Phương Mai

29/07/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm làm Thành viên Hội đồng...

12/07/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

26/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013...

09/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2012 Ngày...

30/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

10/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNE: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 27, 28...

01/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận...

25/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

18/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNE: nghị quyết 2011Link download

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:10/03/2011 ...

24/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE - Thông báo kết quả mua lại 700.000 cổ phiếu quỹLinkdownload

04/11/2010

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE - Thông báo đăng ký mua lại 700.000 cổ phiếu quỹ

27/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

VNE công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua 700.000 CP quỹLinkdownload

28/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Phân...

20/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Sở GD TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) như sau:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá : 10.000 VND- Ngày đăng ký cuối...

25/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm2009

09/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam (mã CK: VNE) như sau...

09/01/2009

Thay đổi BLĐ

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã CK: VNE) thông báo về việc thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:       Ông Trần Quang Cần- Phó phòng tài chính kế toán Tổng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam