10:35, 07/01/2020

VIC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

VIC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200107_20200107--VIC-CBTT-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet.docx.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ