09:54, 17/01/2020

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.04

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.04

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm  Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.04 như sau:


Tài liệu đính kèm
  54228_chao-ban-lan-dau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ