10:29, 18/12/2019

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.02

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.02

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.02 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191218_20191218--Chungquyen.STB.KIS.M.CA.T.02--GCN-chao-ban-lan-dau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ