08:52, 18/12/2019

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET01

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191218_20191218--TCBHSCMET01--Giay-chung-nhanh-chao-ban-CW-cua-UBCKKNN.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ