10:23, 07/05/2018

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180507_20180507--TPC--NQ-Va-BB-Hop-DHDCD-Thuong-Nien-Nam-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ