03:31, 15/07/2016

TMD: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã chứng khoán: TMD

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016

Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời hạn thực hiện: theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đông.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu (Cụ thể theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đông).

Nội dung họp: Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán; Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; Thông qua tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty; các vấn đề khác (nếu có).

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

10/08/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2017Thời hạn thực hiện: theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đông.Địa điểm thực hiện...

14/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

24/12/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Thời gian thực hiện: Theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đôngĐịa điểm thực...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2014Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2014Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành