09:47, 28/10/2019

TLG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

TLG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191028_20191028--TLG--TB-niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-thay-doi-niem-yet.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ