10:07, 10/01/2020

TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200110_20200110---TLG--BC-tinh-hinh-quan-tri-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ