07:27, 20/04/2016

TIS - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 tại Báo cáo số 17/BC-GTTN ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Tờ trình số 20/TTr-GTTN ngày 24/3/2016 với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

Giá trị sản xuất công nghiệp: 2.698,70 tỷ đồng đạt 137% KH năm, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2014.

Thép cán sản xuất: 721.495 tấn đạt 136 % KH năm bằng 148% so với cùng kỳ năm 2014.

Phôi thép sản xuất: 354.386 tấn đạt 84% KH năm, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2014.

Gang lò cao SX: 188.535 tấn đạt 99 % KH năm, bằng 101% so với cùng kỳ.

Tiêu thụ : 681.511 tấn đạt 129% KH năm, bằng 143% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu: 7.956,40 tỷ đồng đạt 85% KH năm, bằng 143% so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận: 87,053 tỷ đồng, đạt 87% KH năm

Nộp ngân sách: 446,8 tỷ đồng đạt 117% KH năm, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2014.

Lao động bình quân: 5.413 người, đạt 97% KH năm, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2014.

Lương bình quân của 1 CNVC đạt 6,5 triệu đồng/tháng.

2. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư chủ yếu năm 2016:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Giá trị SXCN: 2.739 tỷ đồng

Thép cán: 730.000    tấn

Phôi thép: 360.000    tấn

Gang lò cao: 215.000    tấn

Cốc luyện kim sản xuất: 134.000 tấn

Tổng doanh thu: 7.519 tỷ đồng

Lợi nhuận: 150 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 169/BC-GTTN ngày 18/3/2016 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 tại Tờ trình số 18/TTr-GTTN ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 4. Thông qua việc không thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng của Công ty tại Tờ trình số 21/TTr-GTTN ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Ke toán trưởng Công ty cồ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2016 tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 170/TTr-GTTN ngày 18/3/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Cồng ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông thường niên 2016 đảm bảo đúng pháp luật và Điêu lệ Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)184,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,840.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)150.8
P/E66.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,075.1
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
11/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
05/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
04/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
03/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
02/12

10.00

0.00 (0.00%)

00
29/11

10.00

0.00 (0.00%)

00
28/11

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

13/07/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014:Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 100.000.000...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017...

29/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Minh Hạnh, ông...

29/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 29...

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 29/06/2017Địa điểm tổ chức họp...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017...

15/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy chức vụ Chủ tịch HĐQT,...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ Trưởng Ban Kiểm...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

03/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 9.606.600 CP (tỷ...

21/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Thái Hưng - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 103.100 CP ...

21/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực- Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.200.000 CP (tỷ lệ...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016 (Công ty mẹ).

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Thực - Mã chứng khoán: TIS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016Ngày đăng...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/12/2015

Kết quả kinh doanh quý

Đính chính Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

12/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu phát hành...

16/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHDCĐ 2015

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

15/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Diệp thay thế ông Trần Văn...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Trung tạm thời thay thế...

11/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên HĐQT, chức vụ...

13/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Khoa thay thế ông Trương...

19/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 30...

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

08/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng chức vụ trưởng BKS...

08/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố Ông Hoàng Danh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế...

20/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố thay đổi trưởng BKS:Ông Hoàng Danh Sơn không tiếp tục...

14/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013File gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên bổ nhiệm ông Đinh Quốc Thái chức vụ thành viên HĐQT từ ngày...

03/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh CTCP...

16/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012...

07/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TIS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2011 - Lý do và mục đích: Trả...

24/03/2011

Niêm yết mới

Ngày 24/3/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TIS trên thị trường UPCoM - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Gang thép Thái Nguyên - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam