10:22, 17/08/2017

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương do Tổng công ty Điện lực Miền Trung sở hữu

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương do Tổng công ty Điện lực Miền Trung sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực Miền Trung
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thủy điện A Vương
  3. Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
  4. Vốn điều lệ: 1.120.460.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.666.134 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 37 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 02                        Cá nhân: 35

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.193.368 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 6.766.134             Cá nhân: 13.427.234

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/8/2017

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2017

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ