11:00, 23/05/2019

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng ...
11.750.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
11.800 đồng/cổ phần
4.033.512 cổ phần
căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 23/05/2019 đến 15h30 ngày 11/06/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 18/06/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 19/06/2019 đến 16 giờ ngày 25/06/2019
Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-dau-gia_DATC-thoai-von-MSB.doc
  2.-Ban-cong-bo-thong-tin.pdf
  3.-Giay-cn-so-huu-co-phan.pdf
  4.-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-31.12.2018.pdf
  5.-Bao-cao-tai-chinh-rieng-31.12.2018.pdf
  6.-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-31.12.2017.pdf
  7.-Bao-cao-tai-chinh-rieng-31.12.2017.pdf
  Mau-don-tham-du-dau-gia.doc
  Phu-luc-danh-sach-cac-dai-ly-dau-gia.doc
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành