08:29, 16/04/2019

TCB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TCB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--TCB--NQ-va-BB-DHDCD-thuong-nien-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ