10:47, 21/11/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với CTCP Hàng tiêu dùng Masan

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với CTCP Hàng tiêu dùng Masan

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191121_20191121--TCB--NQ-HDQT-ve-giao-dich-co-lien-quan-giua-TCB-va-CTCP-hang-tieu-dung-Massan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ