09:33, 26/10/2018

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181026_20181026--TCB--NQ-HDQT-Ve-Nang-Ty-Le-SH-Cua-NDTNN.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ