10:21, 28/01/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT số 0122/2019 ngày 28/01/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT số 0122/2019 ngày 28/01/2019

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT số 0122/2019 ngày 28/01/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190128_20190128--TCB--NQ-122-ve-giao-dich-trai-phieu-cac-ben-co-lien-quan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ