04:15, 29/01/2019

TCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

TCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190129_20190129--TCB--Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ