10:16, 19/12/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Thái Hà Linh

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Thái Hà Linh

Thái Hà Linh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181219_20181219--TCB--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--Thai-Ha-Linh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ