10:38, 24/12/2019

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Thanh Sơn

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Thanh Sơn

Phan Thanh Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--TCB--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--Phan-Thanh-Son.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ