06:52, 14/11/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Quang Thắng

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Quang Thắng

Phạm Quang Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181114_20181114--TCB--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--PHAM-QUANG-THANG.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ