06:54, 14/11/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Lê Quốc Anh

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Lê Quốc Anh

Nguyễn Lê Quốc Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181114_20181114--TCB--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--NGUYEN-LE-QUOC-ANH.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ